FANDOM


這裡記錄本Wiki曾選辦的投票

第1次投票編輯

  投票
你最喜歡獵人的那一篇?
 
45
 
12
 
117
 
174
 
233
 
21
 

该投票在2014年3月26日的19:57发起,目前为止有 602 人参与了投票。

第2次投票編輯

  投票
你認為那個王子能在卡丁的王位爭奪戰中勝出?
 
5
 
1
 
7
 
29
 
1
 
3
 
2
 
2
 
17
 
3
 
2
 
3
 
3
 
112
 

该投票在2017年7月7日的13:37发起,目前为止有 190 人参与了投票。